Voor écht lekker slapen 45 nachten proefslapen Gratis bezorgd tot op de slaapkamer
Royal Health Foam matrassen
Bel ons: 070-3387010
Royal Health Foam
Voor écht lekker slapen
Matrassen in 4 hardheden
45 nachten proefslapen
Leverancier ziekenhuizen
Gratis thuis bezorgd
Bel voor persoonlijk advies:
 070 - 338 70 10
Royal Healh Foam bestaat 25 jaar. Nu 250 korting per matras
Nu €250 Korting per matras
Royal Healh Foam matrassen - Beste van categorie Trust Pilot

Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden
Royal Health Foam, hierna te noemen RHF, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering en distributie van medische matrassen, voor de gezondheidszorg en additionele diensten, één en ander in de ruimste zin. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met RHF, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. Afwijking van deze algemene voorwaarden is voor RHF slechts verbindend indien zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RHF en een koper waarop RHF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RHF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle aanbiedingen van RHF zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer RHF binnen 30 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, danwel met de uitvoering ervan begint.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is RHF niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van RHF’s offerte.

3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft RHF het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4. In offertes van RHF genoemde levertijden en andere voor door RHF te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. De maximale levertijd is 30 dagen volgens de wet kopen op afstand tenzij anders overeen is gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant door RHF tijdig geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te laten ontbinden of een nieuwe levertijd te bespreken. Reeds betaalde bedragen worden door RHF bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

5. Door RHF opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld zoals bijvoorbeeld tijdens acties, inclusief vervoerskosten en exclusief installatiekosten.

6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden RHF niet dan, nadat en voorzover zij door RHF schriftelijk zijn bevestigd.

8. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden RHF op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

9. Diensten en producten die cadeau worden gedaan bij aankoop worden bij retournering van matrassen in rekening gebracht.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. Voor levering van apparatuur, materialen en/of diensten geldt de prijs welke RHF terzake van de opdracht in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan opdrachtgever heeft medegedeeld.

3. De bestellingen worden gratis bezorgd exclusief montage. Indien u de producten thuis gemonteerd wilt hebben rekent RHF €79,- montage kosten per matras/bedbodem.

4. Als wij bij u het door u bestelde matras komen bezorgen en deze blijkt in een verkeerde maat besteld te zijn dan zijn wij genoodzaakt u de transportkosten in rekening te brengen. Meet daarom goed de maat van uw bed na om dit te voorkomen.

5. Leveringen voor de Waddeneilanden worden geleverd bij het desbetreffende distributiecentrum

6. Mocht bij levering blijken dat doorgegeven maat niet juist is, worden extra transportkosten- en servicekosten van samen  €138 in rekening van klant gebracht. 

Artikel 5. Levertijd
1. De door RHF opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering (30 dagen maximaal tenzij anders is overeengekomen) wordt er door RHF contact opgenomen over de verdere gang van zaken. De overeenkomst kan ontbonden worden of er kan een nieuwe levertijd overeengekomen worden. Zie artikel 3.4.

3. De afleveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: wanneer alle formaliteiten zijn vervuld; wanneer alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in het bezit zijn van RHF;
wanneer al hetgeen door RHF volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, is ontvangen.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is RHF toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is RHF bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door RHF een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is RHF er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen RHF en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:indien na het sluiten van de overeenkomst aan RHF omstandigheden ter kennis komen die RHF goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien RHF de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is RHF bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RHF schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan RHF zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is RHF bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
RHF garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. RHF kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. U dient het traagschuim matras minimaal 2 maal per jaar van hoofd- naar voeteneinde te keren. Het koudschuim matras moet 2 maal per jaar van hoofd- naar voeteneinde en van boven- naar onderkant gekeerd worden. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. De kosten voor het transport of serviceverlening bedragen altijd €79,- en zijn voor rekening van de klant.

Garantiebepaling per product:

De gegeven garantie per product is gebaseerd op behoud van vorm (vormvastheid)

Budget matrassen: Comfort koudschuim en budget traagschuim matras
1 jaar volledige garantie afbouwend tot 3 jaar met 66% vergoeding in het tweede jaar en 33% in het derde jaar

Original Support en Comfort De Luxe matrassen
3 jaar volledige garantie  afbouwend tot 5 jaar met 40% vergoeding in het vierde jaar en 20% vergoeding in het derde jaar.

Comfort Premium Air en Premium Supportmatrassen
5 jaar volledige garantie  afbouwend tot 10 jaar met 50% vergoeding in het zesde jaar, 40% vergoeding in het zevende jaar, 30% vergoeding in het achtste jaar, 20% vergoeding in het negende jaar en 10% vergoeding in het tiende jaar.

Perfection matrassen
Drager / Kern: 5 jaar volledige garantie  afbouwend tot 10 jaar met 50% vergoeding in het zesde jaar, 40% vergoeding in het zevende jaar, 30% vergoeding in het achtste jaar, 20% vergoeding in het negende jaar en 10% vergoeding in het tiende jaar.
Perfection toplaag
Net als alle andere matrastoppers van Royal Health Foam, 2 jaar volledige garantie.

Voor alle andere producten zoals bijvoorbeeld kindermatrassen en oplegmatrassen geldt de op de productpagina opgegeven, of met de klant overeengekomen duur van de garantie. 
Let er op dat een matras in de loop der tijd altijd zachter wordt. Dit is een normale eigenschap en valt niet onder de garantie.

Onder deze garantie wordt verstaan dat:

Het is volkomen normaal dat er in nieuwe matrassen na enkele maanden afdrukken van de slaper ontstaan. Van kuilvorming is pas sprake als de indruk meer dan 2,5 cm is en meer dan 2,5 cm blijft (dus niet meer terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm). De garantie geldt voor natuurlijke gebreken of veranderingen zoals een zichtbare permanente kuilvorming (groter dan 2,5 cm).

Wanneer er kuilvorming van minimaal 2,5 centimeter waarneembaar is die de levensduur van de matras aantasten met uitzondering van schade die niet natuurlijk is ontstaan en/of door de klant zelf is aangebracht, na de aanschaf van het matras binnen de aangegeven tijd van de garantiebepaling kunt u aanspraak maken op de garantie. 

1. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

2. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

3. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

4. De garantie op bedtextiel heeft betrekking op fabricagefouten.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan RHF te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 weken na aflevering schriftelijk of telefonisch te melden aan RHF.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan RHF worden geretourneerd.

Artikel 12. Betaling en eigendomsvoorbehoud
1. Betaling van door RHF in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn(en). Indien geen andere betalingstermijn werd overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd contant bij levering.RHF is gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.

2. Indien betaling niet uiterlijk binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad zal RHF gerechtigd zijn met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zal de opdrachtgever met ingang van die dag van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is. Alle buitengerechtelijke kosten de incassering betreffend komen alsdan ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van RHF en de verplichtingen van de koper jegens RHF onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle leveranties geschieden onder voorbehoud van eigendom totdat RHF volledige betaling van de uit de opdracht voortvloeiende hoofdsom, eventueel vermeerderd met rente en kosten, zal hebben ontvangen. Bij niet betaling zal RHF gerechtigd zijn de overeenkomst waaruit de betreffende vordering voortvloeit zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, door enkel een schriftelijke verklaring harerzijds te ontbinden en het geleverde terug te (doen) nemen. Opdrachtgever is verplicht RHF daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen persoon toegang tot zijn bedrijf of andere voor hem toegankelijke ruimte te (doen) verschaffen. RHF zal alsdan gerechtigd zijn de aan haar verpande goederen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Op de alsdan gerealiseerde prijs zullen respectievelijk in mindering worden gebracht de kosten van terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen goederen tenslotte de bedragen welke opdrachtgever nog aan RHF verschuldigd was gebleven. Opdrachtgever verplicht zich van zijn afnemers ten aanzien van de door RHF geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel gesteld. Indien opdrachtgever overgaat tot verkoop en levering van een goed dat nog aan RHF in eigendom toebehoort zal de opdrachtgever de daaruit resulterende koopprijsvordering onverwijld doch uiterlijk voor levering aan RHF overdragen door schriftelijke kennisgeving aan RHF van de persoon van zijn afnemer, de aard en de hoeveelheid van de te leveren goederen en de daarvoor overeengekomen prijs. RHF zal steeds gerechtigd zijn de overdracht van de vordering aan de schuldenaar te (doen) betekenen. Opdrachtgever zal betaling van goederen waarop (nog) enige eigendom van RHF rust steeds voor en namens RHF ontvangen en zal zodanig betaling steeds onverwijld aanwenden ter voldoening van de vordering(en) welke RHF op hem heeft. Het risico voor de aan opdrachtgever te leveren goederen gaat op deze over zodra de goederen het bedrijfsterrein van RHF verlaten. Zolang de opdrachtgever niet de eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen zal hij slechts gerechtigd zijn deze goederen in de normale uitoefening van het bedrijf aan klanten te verkopen. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen te verpanden, te verhuren, in ruil of consignatie te geven of op enige wijze uit zijn bedrijf te (doen) verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RHF. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan RHF op haar eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde haar in staat te stellen nakoming van deze verplichting door opdrachtgever te controleren. Opdrachtgever zal ten aanzien van deze goederen een verhoogde zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 13. Prijs / Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Euro en/of in Nederlandse valuta; inclusief BTW; op basis van de door RHF gehanteerde minimum hoeveelheden; inclusief transportkosten en exclusief installatiekosten. Een uitzondering  hierop zijn leveringen buiten Nederland en België. Ook leveringen naar de waddeneilanden zijn een uitzondering, de levering tot het depot is gratis, de kosten hierna worden berekend aan de klant en zijn meestal ca. €79 .

2. Indien RHF met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is RHF niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien RHF kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Prijsverhogingen door RHF zijn toegestaan. Zodra RHF een prijsverhoging doorvoert wordt de consument tijdig geïnformeerd over de voorwaarden. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.
RHF biedt de mogelijkheid om door de koper de overeenkomst te laten ontbinden binnen 7 dagen.

Aartikel 14. Recht van retour
De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument tenzij anders is overeengekomen.
Het betreft hier producten die nog niet in gebruik zijn genomen door de consument en die nog in de originele verpakking zitten. Bij producten op maat zijn gemaakt vervalt dit recht. Retourneren kan alleen met bon. Na retournering zal RHF zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen crediteren.

Diensten en producten die cadeau worden gedaan bij aankoop worden bij retournering van matrassen in rekening gebracht.

Artikel 15. Proeftijd
1. De consument heeft het recht van retour binnen 45 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor RHF tenzij anders is overeengekomen na bijvoorbeeld de tweede keer retourneren.

2. Het product mag zijn gebruikt. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd / laten worden opgehaald worden.

3. Na een eventuele eerste gratis omruiling van oude voor nieuwe matrassen mag er voor een tweede keer geruild worden tegen een betaling van € 79 voor de transportkosten. De kosten voor het daarna eventueel retourneren en omruilen kosten €79,-.

4. Terugruilen naar een in eerder instantie geprobeerd matras van dezelfde hardheid en model is niet mogelijk.

5. De proeftijd geldt niet voor producten:

- Bedbodems
- Oplegmatrassen
- Kindermatrassen (hiervoor geldt 14 dagen omruilgarantie)

- Accessoires zoals kussens, onderdekens en potenset's.
- Matrassen uit de Retour/Koopjeshoek (tweedehands modellen)
- Die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn.

Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na terugname en ontvangst in goede staat, door RHF worden gecrediteerd.

6. De koper is verplicht leenemballage binnen 120 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

7. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is RHF gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits RHF deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 16. Kredietbeperking
RHF is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 1.000,00 15% over het meerdere tot € 1.500,00 10% over het meerdere tot € 3.000,00 8% over het meerdere tot € 10.000,00 5% over het meerdere 3%.

2. Indien RHF aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
RHF is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

2. RHF is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RHF of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van RHF is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van RHF in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en RHF aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van RHF beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RHF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RHF niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van RHF daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RHF opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RHF niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien RHF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam in een dergelijk geval indien het geschil tot haar competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen RHF en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27286089.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Deze voorwaarden zijn gevalideerd door Q-Shops en volgens de richtlijnen van het CBW.